سرمایه‌گذاری‌نیرو

اطلاعات پایه

سرمایه‌گذاری‌نیرو

  • سرمایه گذار

شرکت سرمایه گذاری نیرو با بهرمندی از سرمایه های مردمی و استفاده ازآن جهت اجرای طرحهای بزرگ و سازنده کشور با اهداف زیرتشکیل گردیده است :
بوجودآوردن امکان مشارکت عمومی در طرحهای زیربنایی وبزرگ بخشهای تولیدی ‌‌، ازطریق سرمایه گذاری در طرحها با بهرمندی از سرمایه های اندک مردمی.
توسعه سرمایه گذاریهادر بخشهای مولد اقتصادی بالاخص حوزهای تولید، ابنیه و ساختمان.
جذب سرمایه های کوچک غیر مولد و فراهم آوردن امکان کسب درآمد عادلانه برای سرمایه گذاران مشتمل بر سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین مشارکت وسرمایه گذاری در طرحها و سایر موارد دیگری که بنا به مصلحت و تشخیص هیات مدیره درقالب موضوعات پیش بینی شده در اساسنامه به تصویب رسیده است.
فعالیت در حوزه های اقتصادی - تجارت از طریق شرکتهای تابعه .

تهران – میدان ونک – بلوار حقانی – خیابان علامه دکتر سید جعفر شهیدی ( دیدار جنوبی ) – کوچه سپر – پلاک ۱۴

http://www.nirooinvestment.ir